Bæredygtig jagt og naturoplevelser for kommende generationer

Vores børn og børnebørn skal have samme muligheder for at opleve og nyde naturen, som vi har i dag. Og meget gerne bedre muligheder. Derfor skal vi pleje naturen og sørge for, at jagt på vildt foregår på et bæredygtigt grundlag.

De tre grønne organisationer Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening og Sektionen for Større Jordbrug vil gerne tage et medansvar for at virkeliggøre denne ambition. Vi ønsker samtidig at argumentere imod den kritik, som har været rettet mod jagt i årevis, hvilket vi finder uberettiget. Det er baggrunden for, at vi i de kommende år vil sætte fokus på bæredygtig jagt.
Vi ønsker at foretage naturforbedringer og bringe danskerne tættere på naturen. Desuden vil vi øge kendskabet til de forskellige jagtformer og tilknyttede aktiviteter. Jagt er nemlig meget mere end at nedlægge vildt. Det meste af året gælder det om at pleje naturen og sikre gode betingelser for et mangfoldigt dyreliv. På den måde yder jagt et langsigtet positivt bidrag til naturen.

Pressemeddelelse fra Miljøstyrelsen:
Jægere får lov til at udsætte flere fasaner

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil tillade jægerne at udsætte flere fasaner i naturen. Til gengæld skal jægerne gennemføre varige forbedringer af naturen.

Jægerne får fra 1. januar 2018 lov til at udsætte flere fasaner. Til gengæld skal jægerne lave permanente naturforbedringer som blomstrende buske, læhegn og søer.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil følge en indstilling fra et flertalt i Vildtforvaltningsrådet om at ændre reglerne for udsætning af vildt, så der kan udsættes flere fasaner.

– Med de nye retningslinjer tilgodeser vi jægernes ønske om flere dyr, samtidig med at vi skaber varige forbedringer for den sårbare natur. Lærke, vibe og markfirben er blandt agerlandets dyr, der vil få flere levesteder. Det understøtter de mange indsatser for naturen, som allerede gennemføres som følge af Naturpakken fra maj 2016, siger Esben Lunde Larsen.

Et flertal i Vildtforvaltningsrådet anbefalede tidligere på året, at man fortsætter med de nuværende regler for udsætning, men dog hæver loftet for, hvor mange fasaner, der må udsættes på en ejendom.

Miljø- og fødevareministeren vil også følge forslaget fra Vildtforvaltningsrådets flertal om, at lodsejere, der udsætter vildt, fremover skal indberette enhver udsætning uanset antallet af fugle.

Desuden skal der gennemføres en række undersøgelser af natureffekten af biotopplanordningen samt af konsekvenserne af udsætning af gråænder.

Fakta:
  • I dag går grænsen for udsætning af fasaner ved syv fasaner per hektar. Et flertal i Vildtforvaltningsrådet har anbefalet, at der fremover må udsættes 8-12 fasaner per hektar på betingelse af, at der laves flere varige forbedringer af ejendommens natur. Tidligere har man ikke stillet krav om, at biotopforbedringer skal være af permanent karakter.
  • Desuden har et flertal i Vildtforvaltningsrådet anbefalet, at biotopplan-ordningen skal revideres med henblik på at få en større natureffekt, så ejendomme med biotopplaner i højere grad understøtter naturen.
  • For agerhøns ændres reglerne, så der maksimalt må udsættes fire agerhøns per hektar, hvor det i dag er syv agerhøns per hektar.
  • Reglerne for udsætning af ænder fortsætter uændret.
  • Man vil som i dag fortsat kunne udsætte op til 100 fasaner eller agerhøns pr. ejendom eller én fasan/agerhøne per hektar uden at lave en biotopplan.

Ny film om sporbarhed i din fasanudsætning