Bæredygtig jagt og naturoplevelser for kommende generationer

Vores børn og børnebørn skal have samme muligheder for at opleve og nyde naturen, som vi har i dag. Og meget gerne bedre muligheder. Derfor skal vi pleje naturen og sørge for, at jagt på vildt foregår på et bæredygtigt grundlag.

De tre grønne organisationer Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening og Sektionen for Større Jordbrug vil gerne tage et medansvar for at virkeliggøre denne ambition. Vi ønsker samtidig at argumentere imod den kritik, som har været rettet mod jagt i årevis, hvilket vi finder uberettiget. Det er baggrunden for, at vi i de kommende år vil sætte fokus på bæredygtig jagt.
Vi ønsker at foretage naturforbedringer og bringe danskerne tættere på naturen. Desuden vil vi øge kendskabet til de forskellige jagtformer og tilknyttede aktiviteter. Jagt er nemlig meget mere end at nedlægge vildt. Det meste af året gælder det om at pleje naturen og sikre gode betingelser for et mangfoldigt dyreliv. På den måde yder jagt et langsigtet positivt bidrag til naturen.

Pressemeddelelse fra Vildtforvaltningsrådet

Vildtforvaltningsrådet har truffet beslutning om at forelægge ministeren en indstilling til ændring af regler for udsætning af fasaner, agerhøns og gråænder. Syv og af ni medlemmer står bag beslutningen.

Med udgangspunkt i biotopplanordningen har rådet indstillet, at ordningen fortsat videreføres, men i en revideret udgave. Biotopplanerne ønskes i højere grad tilpasset den enkelte ejendom og målrettet varig natur – heriblandt ikke-jagtbare arter i det åbne land.

Rådet foreslår, at de nuværende regler for antallet af fugle, som kan udsættes på den enkelte ejendom, videreføres med undtagelse af biotopplaner til agerhøns. På ejendomme med biotopplaner til agerhøns indstilles, at der kan udsættes 4 fugle/hektar. For eksisterende biotopplanejendomme indstilles derudover mulighed for en øget udsætning af fasaner udover de nuværende regler på 7 fugle/hektar. En sådan biotopplan skal være flerårig og hovedsageligt indeholde etablering af permanente tiltag for på den måde at skabe en større kontinuitet på den enkelte ejendom. Dermed kan der opnås mulighed for at udsætte op til 8-12 fugle/hektar.

For al udsætning foreslås krav om anmeldelse af udsætning. Det betyder, at alle som udsætter fasaner, agerhøns og ænder digitalt skal anmelde antallet af fugle, som udsættes på den enkelte ejendom såvel som tidspunkt og lokalitet for udsætningen.

For anmeldelse af udsætning, biotopplanordningen og udsætning af ænder foreslår rådet videnskabelige undersøgelser gennemført. Disse undersøgelser skal sikre en større viden om den samlede udsætning af fasan, agerhøne og gråand, at biotopplanernes effekt på naturindholdet kan dokumenteres og i højere grad understøttes samt at øge viden om andeudsætningens påvirkning af søer og vandmiljø.

Formanden for udsætningsarbejdsgruppen, Flemming Torp, udtaler:

– Denne indstilling lægger op til at tilvejebringe en faglig viden, at give os overblik over omfanget af udsætninger, samt evaluere andeudsætningerne allerede efter to år. Med de foreslåede nye tiltag med flerårige og varige biotopplaner er det mit håb, at de kan medvirke til et større naturindhold i agerlandet.

Forligets varighed er for fasaner og agerhøns otte år med en midtvejsevaluering og for gråænder fem år med en evaluering af udsætningen efter to år.

De organisationer, som støtter indstilling, er Danmarks Jægerforbund, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Dansk Ornitologisk Forening og formanden for rådet, mens Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Naturfredningsforening ikke støtter indstillingen.

Du kan læse Vildtforvaltningsrådets fulde indstilling til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen her

Ny film om sporbarhed i din fasanudsætning